Master Yi, Kiếm Sư Wuju [Tiêu Điểm Tướng]


Danh sách trận

13-08-2013
Master Yi, Kiếm Sư Wuju [Tiêu Điểm Tướng]Chém gió